Cart 0

Privacy Policy

Citytrends.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Citytrends.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Citytrends.eu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Citytrends.eu zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij Citytrends.eu een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Citytrends.eu verkoopt uw gegevens niet
Citytrends.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Citytrends.eu gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Citytrends.eu geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Citytrends.eu, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 


 

 

Privacy Policy

Citytrends.eu respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your information to process. As quickly and easily as possible orders For the rest, we will use this information only with your permission. Citytrends.eu will not sell your personal information to third parties and will only make available to third parties that are involved in processing your order.

Citytrends.eu uses the collected data to its clients the following services:

If you place an order, we need your name, email address, delivery address and payment information to process your order and keep you. Their progress to date

To make shopping at Citytrends.eu to be as pleasant as possible, we store with your consent your personal information and data related to your order and the use of our services. This allows us to personalize the website.

We use your email address to inform you about the development of the website, about special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information here, you can unsubscribe at our website.

If you Citytrends.eu place an order we keep, if desired, your data on a secure server. You can create a username and password so that your name and address, telephone number, email address, shipping and payment information, so you do not need to fill. These with every new order

Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors helps us to develop our site and improve.

If you decide to write a review, you can choose whether you add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to our site requirements not to publish.

If you respond to a promotion or contest, we ask your name, address and email address. We use this information to perform, to disclose the winner (s) and to measure. Response to our marketing campaigns from the action

Citytrends.eu not sell your information
Citytrends.eu will not sell your personal information to third parties and will only make available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect. Confidentiality of your data

Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer uses. Citytrends.eu cookies to recognize you when you visit you. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt to the needs of our visitors. Information Our cookies provide information related to personal identification. You can set your browser to notify you when shopping at Citytrends.eu cookies.

If you have any questions about the Privacy Policy of Citytrends.eu questions, please contact us. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change. In case our Privacy Policy are needed, you will find on this page the most recent information.